نصب و راه اندازی شبکه های موبایل

شرکت دامون ارتباطات ایرانیان یکی از پیماکاران متخصص در زمینه نصب راه اندازی شبکه موبایل (WLL,GSM., 3G , 4G  ) در کشور می باشد
این شرکت در کلیه قسمتها پروژه های موبایل شامل
SA
Civil
TI
دارای توانایی فنی و مهندسی  بوده و با تکیه بر دانش مهندسین داخل کشور قادر به نصب راه اندازی هر گونه شیکه ارتباطی در این زمینه می باشد
نصب راه اندازی بیش از ده ها سایت از اپراتور های مختلف گواه بر این توانایی می باشد

شرکت دامون ارتباطات ایرانیان