طراحی و اجرای شبکه های انتقال اطلاعات

طراحی ،اجرا،پشتیبانی شبکه های محلی،برق اضطراری و مخابرات

(ِِِِDatacenter)طراحی و اجرای مراکز داده

تامین کننده کلیه تجهیزات شبکه

LAN و WANمشاوره و پیاده سازی انواع شبکه های

مشاوره ،طراحی و اجرای امنیت شبکه

شرکت دامون ارتباطات ایرانیان